[fileup fadein=“opacity“ showto=“administrator,editor,author“ theme=“whitestripes“ iconcolor=“black“]